سایت احمدرضا


در حرفه‌ام آدم رفیق‌بازی نیستم. یعنی می‌نشینم بررسی می‌کنم و پس از آن انتخاب می‌کنم که کارگردان اثر چه کسی باشد

درباره : موزیک ها و غیره